Statsbudsjettet og Hurdalsplattformen – Universiteter og høyskoler er budsjettapere

Statsbudsjettet og Hurdalsplattformen – Universiteter og høyskoler er budsjettapere
Flickr - Arbeiderpartiet

Tirsdag klokken 10 den 12. oktober 2021 kunngjorde den avtroppende regjeringen det foreslåtte statsbudsjettet for 2022. Vi ser i forslaget at det er foreslått mer finansiering til studentboliger og velferd, men støtten til studenter er nesten den samme som før. Forskningsfinansiering til universiteter og høyskoler på viktige områder har gått noe ned, noe som gir noen bekymringer for modernisering, digitalisering, og det grønne skiftet Norge skal gå gjennom.

Solberg-regjeringen har sagt at de skal satse på kunnskap, men de har glemt de viktigste i høyere utdanning, nemlig oss studenter.

Tuva Todnem Lund – Leder av Norsk studentorganisasjon

Studiestøtten

Kap. 2410 – Statens lånekasse for utdanning – Post 50 – Avsetting til utdanningsstipend

Norsk studentorganisasjon krever en økning på studiestøtten til 1.5 ganger folketrygdens grunnbeløp. Grunnbeløpet (G) per 1. mai 2021 er kr 106 399. I dag er denne studiestøtten litt mer enn 106 000 kroner. Hvis studiestøtten økes til det beløpet NSO ønsker, får studenten en støtte på cirka 160 000 kroner.

NSO forventer at Jonas og Trygve, i samarbeid med SV, hever studiestøtten til minst 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden, i løpet av stortingsperioden. Vi må se en reell økning allerede i år for å vise at studentene tas på alvor.

Tuva Todnem Lund – Leder av Norsk studentorganisasjon

For tiden jobber åtte av ti norske studenter mens de studerer, og fire av ti studenter får økonomisk støtte fra foreldrene til å betale for utgiftene. I en analyse utført av Statistisk sentralbyrå i 2020, fant de at prestasjonene vil bli bedre etter hvert som studiestøtten øker, noe som resulterer i at flere står på eksamen.

Økt studiestøtte og en bedret studentøkonomi gir studentene muligheten til å prioritere studiene

Tuva Todnem Lund – Leder av Norsk studentorganisasjon

Studentboliger

Kap. 270 – Studentvelferd – Post 75 – Tilskot til bygging av studentbustadar

Regjeringen ønsker å bruke flere midler til studentboligene. Her snakker vi om å bruke 959 millioner norske kroner på studentboliger. Vi ser en økning på 155,7 millioner kroner sammenlignet med fjorårets nasjonalbudsjett, som bevilget 803,5 millioner kroner til studentboliger. I et revidert statsbudsjett for 2021 ble dette tallet redusert til 496 millioner kroner. Årsaken til nedgangen er at konstruksjonsaktiviteten til studentsamskipnadene ikke samsvarte med fordelingsforpliktelsene. Regjeringen skriver selv at studentsamskipnadene har søkt om færre midler pga. behandlingstid av byggesøknader fra kommunene, som gjør at de ikke kan bygge like mange boliger som ønsket.

Med disse midlene som er satt av for 2022, håper regjeringen at forslaget vil gi tilskudd til 1.650 nye studentboliger neste år. Til tross for dette mangler vi fortsatt 14.342 studentboliger for å nå den nasjonale dekningsgraden på 20%, som også er et av målene med NSOs statsbudsjettprioriteringer. Alikevel er NSO positive til regjeringens foreslåtte økning her, men er skuffet over at det ikke er lagt fokus på å oppgradere gamle studentboliger i statsbudsjettet.

Forskning – Universiteter og høyskoler er budsjettapere

Kap. 285– Norges forskningsråd – Post 54- Forskningsinfrastruktur av nasjonale strategisk interesse

I løpet av de siste 5 årene har statsbudsjettet gitt Forskningsrådet inntektskutt på 1,7 milliarder kroner. Forskningsrådet frykter at det vil føre til at norsk forskning og omstillingsevne får store konsekvenser.

Budsjettet som ble lagt frem i dag er ikke det omstillingsbudsjettet vi trenger for å lykkes. Satsningen på forskning og innovasjon er langt lavere enn i land vi sammenligner oss med. De siste fem årene er det kuttet 1,7 milliarder kroner til forskning og innovasjon. I en tid der behovet for forskning og innovasjon er større enn noen gang er dette svært uheldig.

Sundli Tveit – Direktør i Norges forskningsråd

I følge Forskerforbundet er universitet og høyskoler budsjetttapere. Statsbudsjettet 2022 har en samlet vekst på 2.3 prosent. Universitets- og høyskolesektoren fikk en vekst på bare 1,5 prosent. I følge leder av Forskerforbundet, er dette feil prioritering.

Bevilgningene til forskning og utdanning er for lave, særlig med tanke på den store omstillingen Norge står foran. Skal vi lykkes med å kutte klimautslipp og utvikle arbeidsplasser i nye næringer, må vi bruke en større andel av ressursene våre på forskning og utdanning. Dette budsjettet bidrar dessverre ikke til dette.

Guro Elisabeth Lind – Leder av Forskerforbundet

Leder av Forskerforbundet er bekymret for univseritetene og høyskelene da det påføres effektiviseringskutt.

Mens veksten i budsjettet som helhet er på 2,3 prosent, må den statlige UH-sektoren nøye seg med en vekst på 1,5 prosent. Det innebærer en realnedgang, og gjør akademia til budsjettaper. Regjeringen tar nye 200 millioner i såkalte «effektiviseringskutt», og på toppen av dette kommer ytterligere 100 millioner i kutt. Deler av disse kuttene tas i grunnbevilgningene. Dette påvirker institusjonenes handlingsfrihet, og vil ramme forskere og studenter.

Guro Elisabeth Lind – Leder av Forskerforbundet

Hurdalsplattformen

Onsdag 13. oktober 2021 ble Hurdalsplattformen presentert av Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Jeg er stolt og glad for å kunne legge fram en politisk plattform for et mer rettferdig Norge.

Jonas Gahr Støre – Påtroppende statsminister

Den norske studentorganisasjonen mangler konkrete mål og tiltak på Hurdalsplattformen for å forbedre kvaliteten på høyere utdanning.

Nå virker det som det er viktigere hvor studiene foregår, enn kvaliteten i utdanningen. For oss er det viktigste kvaliteten i utdanning, slik at vi har den kompetansen vi, og samfunnet, trenger når vi skal ut i arbeidslivet.

Tuva Todnem Lund – Leder av Norsk studentorganisasjon

Vi ser en økning i studentboliger fra foreslåtte 1650 studentboliger til 3000 studentboliger i året av den påtroppende regjeringen. Dette er nesten dobbelt så mange som Solberg-regjeringen har foreslått. Det går mot rett vei for å dekke den nasjonale dekningsgraden på 20%.

Psykisk helse er et viktig satsingsområde i Hurdalsplattformen. Her ønsker den nye regjeringen å bevilge mer penger til lavterskel psykisk helsehjelp. I tillegg til det, ønsker de å utvide og styrke det psykiske helsetilbudet for studentene.

«Ungdomskravet» har blitt gjennomgått av en rekke interesseorganisasjoner, NSO og alle ungdomspartiene for å få gjennomslag i de sakene som er viktigst for oss studenter. Det er positivt at Jonas og Trygve lyttet til kravene og leverte gode mål på plattformen, men de leverer ikke på alt. De leverer nok ikke konkrete tiltak på studiestøtten som er så viktig for studentene. Men de er åpne for å gjennomgå studiefinansieringen for heltids- og deltidsstudenter.

Vi ser at Jonas, Trygve og deres partier har lyttet til våre krav på mange områder, uten at de har levert på alt. NSO ser frem til en god dialog og et godt samarbeid med regjeringen, men vi forventer bedre enn dette!

Tuva Todnem Lund – Leder av Norsk studentorganisasjon

Mer info

Norsk Studentorganisasjon. (2021, October 12). Studentene ber Jonas rydde OPP. Student.no. https://student.no/nyheter/studentene-ber-jonas-rydde-opp/


Norsk studentorganisasjon. (2021, October 13). Studentene forventet mer Fra Hurdal. Student.no. https://student.no/pressemeldinger/studentene-forventet-mer-fra-hurdal/


Forskningsrådet. (2021, October 12). Frykter brems I forskning Og innovasjon. Norges forskningsråd. https://www.forskningsradet.no/om-forskningsradet/pressekontakt/pressemeldinger/2021/frykter-brems-i-forskning-og-innovasjon/


Forskerforbundet. (2021, October 12). – Universiteter Og høyskoler ER budsjettapere. https://www.forskerforbundet.no/nyheter/2021/-universiteter-og-hoyskoler-er-budsjettapere/


Axel Hvistendahl Nerdrum. (2020, February 21). Studentene tjener mindre – studerer de mer? ssb.no. https://www.ssb.no/inntekt-og-forbruk/artikler-og-publikasjoner/studentene-tjener-mindre-studerer-de-mer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *