Hvordan var skolen i gamledager ?

Hvordan var skolen i gamledager ?

Foto: Element5 Digital (Unsplash)

Skolen i Norge har gjennomgått store endringer i løpet av de siste århundrene. Hvis vi ser
tilbake på hvordan skolen var i gamledager, vil vi se at det var veldig annerledes enn den
skolen vi kjenner i dag.


Hovedsakelig var skolen en religiøs institusjon, tilknyttet kirken. Undervisningen ble ofte
utført av en prest eller en klokker, og foregikk ofte i kirken.


På grunn av skolens religiøse karakter, var det hovedsakelig bibelen som ble brukt som
lærebok. Læreren hadde ofte en stor bibel foran seg, og elevene fikk lære å lese og skrive
ved å studere bibeltekster.


Disiplin og straff
Skolen i gamledager var i større grad preget av disiplin og straff. Læreren hadde en
autoritær rolle, mens elevene ble sett på som passive mottakere av kunnskap.


Ofte ble man tvunget til å lære uten en mulighet til å stille spørsmål eller komme med egne
meninger.

Straffemetodene varierte, men det var vanlig å slå eller piske elevene hvis de ikke klarte å
lære det læreren forventet av de, eller om de ikke oppførte seg ordentlig.


Historier og humor i undervisningen
Selv om skolen i gamledager var preget av disiplin og straff, ble det også gjort forsøk på å
gjøre undervisningen mer interessant for elevene.


Det var vanlig å bruke historier og anekdoter for å engasjere elevene, og noen lærere var
flinke til å bruke humor og andre virkemidler for å gjøre undervisningen mer spennende.

Det var også vanlig å bruke rim for å hjelpe elevene med å huske stoffet bedre. For
eksempel kunne en lærer si «A for Adam, B for Bror, C for Cain og D for Dovre».


Økonomi
En annen viktig faktor som påvirket skolen i gamledager var økonomien. Mange familier
hadde ikke råd til å sende barna sine på skolen, og derfor var det ofte kun barn fra
velstående familier som fikk mulighet til å gå på skolen.


Dette medførte stadig økende ulikheter mellom rike og fattige, noe som hadde store
konsekvenser for samfunnet som helhet.


Loven om allmueskolen
Fra midten av 1800-tallet gikk imidlertid skolen i Norge gjennom en endring. I 1860 innførte
man nemlig en lov om allmueskolen.


Noe som skulle sikre at alle barn i Norge fikk tilgang til utdanning, helt uavhengig av
økonomisk bakgrunn.


Skolen ble nå en offentlig institusjon, og undervisningen skulle ikke lenger baseres på
religion, men på kunnskap.


Skolen i dag
I dagens Norge, preges skolen av et helt annet syn på utdanning og læring enn det som var
tilfelle i gamledager.


I dag deltar elevene aktivt i undervisningen. De oppfordres også til å stille spørsmål og
utforske egne interesser.


Det legges større vekt på likeverdighet og inkludering. Alle elever skal ha like muligheter til å
lykkes, uavhengig av bakgrunn.


Lærerne har også et større ansvar for å tilpasse undervisningen til den enkelte elev. Tett
oppfølging og veiledning fra lærerens side, er i dag blitt noe vi nesten, kanskje tar litt for gitt.

Alt i alt har skolen i Norge gjennomgått store endringer fra gamle dager til i dag. Fra å være
en religiøs institusjon med fokus på disiplin og straff, til å bli et inkluderende miljø, der man i
større grad fokuserer på hvordan hver enkelt elev lærer best.